KanaLili @ Lilian

text: Yesun | photo: Yesun | post on: 25-Aug-2013


美女時裝設計師 Lilian 創立咗自己嘅品牌 KanaLili,而位於擺花街嘅店鋪正式開幕,我第一時間影咗店內設計,大家慢慢睇相啦!


街外邊望上去


門口個招牌


好多靚晚裝


美女背後


靚靚小飾物


當然唔少得靚女 Lilian

地址:中環擺花街52-60號,新豐樓1樓B

點選相片集可看到更多相片。